ALGEMENE VOORWAARDEN THE MONEY MATE
Artikel 1 Definities

 1. The Money Mate, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 77316258, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten, trajecten en levering van diensten en producten door of namens de opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 5. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 6. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 9. Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. De nieuwste versie zal altijd voor akkoord ter beschikking worden gesteld aan de klant.
  Artikel 3 Offertes
 10. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 7 kalenderdagen.
 11. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 12. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.
  Artikel 4 Tarieven en betalingen
 13. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 14. De in een offerte vermelde tarieven zijn exclusief btw. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten, zoals reiskosten buiten een straal van 50 kilometer, zullen apart worden vermeld.
 15. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan klant kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 16. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling, ook wanneer niet het gehele traject of de gehele cursus wordt doorlopen. Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Zij heeft tevens het recht de werkzaamheden op te schorten tot een (volgende) betaling is voldaan.
 17. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer
  gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 18. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, werkzaamheden eerder aanvangen of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 19. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 20. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 21. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de klant onmiddellijk opeisbaar.
  Artikel 5 Informatieverstrekking klant
 22. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 23. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 24. Klant vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 25. Opdrachtnemer heeft te allen tijde de intentie de stukken van klant tijdig en correct in te dienen. Indien klant alle benodigde informatie echter niet tijdig beschikbaar heeft gesteld, kan opdrachtnemer niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel niet tijdig en correct in kunnen dienen van deze stukken.
 26. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.
  Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
 27. Opdrachtnemer voert de gekozen dienst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 28. Advies kan enkel worden gegeven onder voorbehoud dat alle benodigde documenten voor het uitvoeren van het advies juist en volledig worden aangeleverd en er geen informatie wordt achtergehouden.
 29. Opdrachtnemer heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 30. Wanneer er sprake is van samenstel of controleopdrachten zullen beide partijen worden geacht een bevestigingsbrief te ondertekenen zoals opgesteld onder de regels van de Nederlandse Beroepsgroep Accountants.
  Artikel 7 Looptijd en annulering
 31. Een abonnement heeft een minimale looptijd van 3 maanden en is daarna maandelijks opzegbaar, wanneer opzegging voor de 25e van een maand dient plaats te vinden. Indien de opzegging na de 25e van een kalendermaand wordt doorgegeven kan deze niet meer tijdig worden verwerkt en zal opzegging pas vanaf de volgende kalendermaand mogelijk zijn.
 32. Indien klant de overeenkomst tijdens de minimale looptijd wenst te ontbinden, is klant gehouden de kosten voor de gehele periode te voldoen.
 33. Indien klant de overeenkomst wenst te ontbinden voordat de werkzaamheden zijn aangevangen, kan dit tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de werkzaamheden kosteloos. Bij annulering tussen 10 en 5
  kalenderdagen voor aanvang wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering tussen 5 dagen en 24 uur resulteert in betaling van 50% van het overeengekomen bedrag en bij annulering binnen 24 uur wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. 4. Een losse sessie kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt de sessie te vervallen en wordt deze als zodanig doorberekend. 5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, e-book of templates, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn aankoop. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen. 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data wordt gewijzigd, heeft klant het recht binnen 72 uur na mededeling van de wijziging te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag door klant vindt plaats binnen 10 werkdagen na de wijziging, tenzij anders overeengekomen. 7. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens aan opdrachtnemer worden doorgegeven. Klant is niet gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen van opdrachtnemer. 8. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.
  Artikel 8 Overmacht
 34. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd een dienst te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de dienst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 35. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens klant opgeschort zo lang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst, zonder aanvullende schadevergoeding, op te zeggen. De tot dan toe gemaakte kosten worden onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtnemer zal volledig meewerken aan het overdragen van de administratie.
  Artikel 9 Online cursus
 36. Inschrijving voor een online cursus geschiedt enkel via de daartoe bestemde aanmeldpagina.
 37. Klant is verplicht na inschrijving de kosten voor deelname te voldoen.
 38. De duur van een online cursus varieert per cursus en staat vermeld in de cursusomschrijving.
 39. Indien klant de overeenkomst tot het volgen van een online cursus annuleert na aanvang of betaling van deze cursus, zal geen restitutie plaatsvinden.
 40. Opdrachtnemer zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd.
 41. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft klant slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag.
  Artikel 10 Aansprakelijkheid schade
 42. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 43. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 44. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende dienstverlening op locatie.
 45. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van elektronische communicatie, waaronder maar niet gelimiteerd tot, niet-aflevering, beschadiging van gegevens, manipulatie, onderschepping door derden of overbrengen van virussen.
 46. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens de overeenkomst. De beslissing die worden genomen op basis van advies van opdrachtnemer zijn volledig voor de verantwoordelijkheid van klant.
 47. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of, bij uitblijven van uitkering, in de twee maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade door opdrachtnemer aan klant is gefactureerd.
 48. De klant vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten en goederen.
  Artikel 11 Intellectueel eigendom
 49. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer aan klant ter beschikking gestelde kennis, diensten en documentatie tijdens de duur van de overeenkomst berusten bij opdrachtnemer. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 50. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 51. Bij inbreuk komt opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 52. Het is enkel toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een workshop na expliciete toestemming van opdrachtnemer. Wanneer andere deelnemers ook zichtbaar zijn op het materiaal is tevens toestemming nodig van hen voor het materiaal wordt gepubliceerd.
 53. Opdrachtnemer verleent de klant een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de online cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.
 54. Bij beëindiging van het online programma vervalt het recht van de klant om in te loggen. De tijdens de looptijd van de overeenkomst geleverde informatie en diensten blijven eigendom van opdrachtnemer. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal, waar de mogelijkheid gegeven, op te slaan. Artikel 12 Bijzondere bepalingen
 55. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. Deze verplichting geldt niet voor zover op opdrachtnemer een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme
 56. Het uitbesteden of inwinnen van financieel en/of fiscaal advies ontdoet klant niet van het zelf inperken van de bewaartermijn van de financiële administratie of de deponering van jaarstukken bij de Kamer van Koophandel.
 57. Doordat sommige diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat zij haar diensten op ieder moment kan uitvoeren. Tijdige informatieverschaffing door klant is doorslaggevend voor de kwaliteit van uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer.
 58. Tijdens een online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
 59. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 60. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.
  Artikel 13 Klachten
 61. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren.
 62. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
  Artikel 14 Geschilbeslechting
 63. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 64. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 65. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.